– Mục đích thu thập thông tin : Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng như xác nhận đơn hàng, giao hàng… hoặc sử dụng khi được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng.

– Phạm vi sử dụng thông tin là nhân viên nội bộ của công ty, xử lý công việc liên quan đến khách hàng.

– Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước. Khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.